Publikacje
             Jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.
Rozpoznanie sprawy rozwodowej przez sąd następuje w procesie w postępowaniu odrębnym dla spraw małżeńskich, a więc do zainicjowania postępowania koniecznym będzie złożenie pozwu o rozwód.

Nowela Kodeksu cywilnego dokonana ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2008.116.731) wprowadziła z dniem 3 sierpnia 2008 r. nowy rodzaj służebności tj. służebność przesyłu.

Uprawnienia jakie przysługują przedsiębiorcy z tytułu ustanowionej służebności przesyłu to przede wszystkim prawo korzystania z obciążonej nieruchomości w granicach określonych przeznaczeniem urządzeń przesyłowych.

Do urządzeń przesyłowych zaliczyć można te, które służą do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, które nie należą do części składowych nieruchomości, jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Właściciel nieruchomości może w określonych granicach wykonywać różne działania na swojej nieruchomości. Musi jednak pamiętać, by działania te pozostawały w zgodzie z tzw. prawem sąsiedzkim, które nakazuje powstrzymywanie się przez właściciela nieruchomości od działań zakłócających korzystanie z sąsiednich nieruchomości.

Dopuszczalność wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę podlega w pewnych wypadkach ograniczeniom wynikającym z przepisów Kodeksu pracy lub innych ustaw szczególnych. Ustawodawca objął szczególną ochroną przed wypowiedzeniem stosunku pracy pracowników znajdujących się w oznaczonych okresach bądź z uwagi na pełnione przez pracownika funkcje.

Kancelaria Adwokacka - Eliza Bobel ul. Wileńska 43 lok. 1 05-200 Wołomin Tel.: 504 38 90 28 e-mail: eliza.bobel@adwokatura.pl
logo logo