O kancelarii
Kancelaria Adwokacka adwokat Elizy Bobel

zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców oraz świadczy w szerokim zakresie pomoc prawną dla osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej, jak i doraźnej współpracy. Kancelaria reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej, udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, przygotowuje opinie, analizy prawne, projekty umów i regulaminów, a także prowadzi postępowania windykacyjne i egzekucyjne.

Jednym z podstawowych obszarów działalności Kancelarii jest kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych w zakresie dziedzin prawa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności w zakresie: prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa przewozowego i pocztowego, prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń gospodarczych.

Kancelaria korzysta z serwisów prawniczych zawierających komplet aktów prawa polskiego i unijnego oraz z obszernej biblioteki prawniczej wyposażonej w najnowsze orzecznictwo sądów, pełną bazę komentarzy, metodyk i czasopism prawniczych.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem, a jego wysokość uzależniona jest od rodzaju i terminu realizacji zlecenia oraz nakładu pracy.
Klientom indywidualnym oferujemy pomoc prawną w sprawach:
  • małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych tj.: sprawy o rozwód i o separację, o przysposobienie, z zakresu opieki, o odebranie władzy rodzicielskiej, dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem
  • z zakresu prawa pracy tj.: o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiązania stosunku pracy, sprawy dotyczące kar porządkowych i świadectwa pracy
  • z zakresu prawa osobowego i spadkowego tj.: o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, o ubezwłasnowolnienie, stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego, dział spadku i inne sprawy spadkowe
  • z zakresu prawa rzeczowego, tj.: stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
  • z zakresu prawa karnego, tj.: w sprawach o wykroczenia, przestępstwa oraz w sprawach nieletnich
  • z zakresu prawa administracyjnego
Kancelaria Adwokacka - Eliza Bobel ul. Wileńska 43 lok. 1 05-200 Wołomin Tel.: 504 38 90 28 e-mail: eliza.bobel@adwokatura.pl
logo logo